Grundareal til centerformål sælges i offentligt udbud for Herning Kommune

Nordskrænten 20, 7400 Herning
Grund areal: ca. 5.633 kvm
Salgspris: Udbydes uden vejledende minimumspris
Se prospekt

Beskrivelse

Arealet er beliggende Nordskrænten 20 ved den ny Løvbakkevej i 7400 Herning. Løvbakkevej er p.t. under anlæg.

Jorden har hidtil været landbrugsjord.

Arealet udbydes uden minimumspris. Købsprisen skal angives inkl. moms.

Købstilbuddet skal ledsages af en beskrivelse af det projekt der tænkes opført på grunden. Se nedenfor Herning kommune ønsker at få opført et byggeri, der funktionelt, teknisk og arkitektonisk styrker helheden i området.

I materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal projektet være gedigent og udtrykke arkitektonisk høj kvalitet i nutidigt formsprog.

Arkitektonisk skal byggeriet afspejle beliggenheden ved indkørslen til Gullestrup.

Det arkitektoniske udtryk skal signalere åbenhed, tilgængelighed og funktionalitet.

Arkitekturen skal understrege samspillet mellem det omkringliggende landskab og det øvrige byggeri i området.

Herning byråd ønsker derfor, at tilbuddet ledsages at en beskrivelse og tegninger der redegør for følgende indhold:

a.

 • situationsplan i 1:500, der angiver bebyggelsens placering på byggefeltet
 • placering af parkering
 • adgang for forgængere og cyklister
 • til- og frakørselsforhold til parkering
 • indkørsel til området
 • beplantning
 • entrepriseafgrænsning
 • varetilkørsel og placering af varegård
 • skiltning

b.

 • Projektmaterialet i måleforhold 1:200 redegør for bebyggelsens og anlæggets planer, snit og facade
 • Detailudsnit af facader og snit skal vises i 1:100
 • Projektmateriale, der redegør for de anvendte materialer i bebyggelse og omkringliggende anlæg.
 • Den tilbudte pris inkl. moms.

Herning kommune vægter med pris 40% og projekt med 60%.

Alt projektmateriale nævnt under punkt a og b skal som minimum afleveres i A3-format i 5 eksemplarer.
Hvis tilbudsgiver er et selskab, bedes tegningsudskrift fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen vedlagt tilbuddet.

Centerområde iflg. Lokalplan nr. 15.C2.3. Delområde I anvendes til centerformål som detailhandel, liberale erhverv, cafe/restaurant, fælleslokaler og kulturelle funktioner.
Salget/udbuddet omfatter alene lokalplanens delområde I
Delområde I sælges samlet.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, som har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om el-, telefon-, tele- og TV-kabler, vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger.

Herning Kommune kan være behjælpelig med at oply­se, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågæl­dende område.

Købstilbud skal indsendes eller afleveres til clausen-erhverv.dk. og kan ske på torben@clausen-erhverv.dk

Herning Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne købstilbud og kassere samtlige.

Handlen er betinget af endelig politisk godkendelse af handlen og købesummens betaling.

Såfremt køber inden 3 år fra overtagelsesdagen måtte ønske at afhænde parcellen i ubebygget stand, hvorved forstås, at der ikke foreligger ibrugtagningstilladelse for den eventuelt på grunden værende bebyggelse jvf. lokalplanen, skal køber være pligtig til skriftligt at tilbyde Herning Kommune arealet for en købesum, der svarer til det til Herning Kommune betalte købesum fratrukket 1% af købesummen.

Såfremt Herning Kommune ikke senest 2 måneder efter tilbuddets modtagelse har accepteret dette, er kommunens rettigheder bortfaldet. Udgiften ved en sådan tilbageskødning afholdes af tilbageskøderen alene.

Såfremt arealet ikke inden 3 år fra overtagelsesdagen er blevet helt eller delvis bebygget, har køber pligt til skriftligt at tilbyde arealet til Herning Kommune som ovenfor.

Såfremt Herning Kommune ikke senest 2 måneder efter tilbuddets modtagelse har accepteret dette, er kommunens rettigheder bortfaldet. Udgiften ved en sådan tilbageskødning afholdes af tilbageskøderen alene.

Kontakt mægler for fremsendelse af fyldigt udbudsmateriale.